Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu kamersys.sk – Maroš Kužma , Elektromontáže

 

stanovujúce obchodné podmienky medzi prevádzkovateľom / predávajúcim a objednávateľom / kupujúcim  (ďalej len "VOP")

 

1. Všeobecné dodacie podmienky upravujú obchodno-právne vzťahy medzi firmou Maroš Kužma – Elektromontáže , Humenné ako predávajúcim a tretími osobami ako kupujúcimi. Súhlas so všeobecnými dodacími podmienkami vyjadruje budúci kupujúci tým, ak si záväzne daný tovar objedná alebo ho priamo kúpi.

2. Informácie týkajúce sa vzájomných obchodných vzťahov, označené niektorou zo zmluvných strán za dôverné nesmie strana, ktorej boli tieto informácie poskytnuté, prezradiť ďalším osobám, ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje potreby, a to bez ohľadu na to, či dôjde medzi predávajúcim a kupujúcim k uzatvoreniu zmluvy alebo nie.

3. Ceny sa dohadujú v súlade s cenníkom predávajúceho platného a účinného ku dňu doručenia objednávky alebo individuálne. V prípade, že kupujúci žiada o prepravu je táto cena navŕšená o prepravné poplatky a balné poplatky, ak nie je dohodnuté inak.

4. Objednávky môžu byť uskutočnené kupujúcim formou faxu, emailu, osobne alebo po telefonickej linke. Objednávka musí obsahovať presné určenie tovaru, aby nemohlo dôjsť k jeho zámene, počet kusov, miesto určenia tovaru a dobu jeho dodania. Ďalej je nutné na objednávke uviesť presné identifikačné údaje kupujúceho , jeho názov a presnú adresu.

6. Dodaciu dobu tovaru určí kupujúci v objednávke, v prípade, že tovar nie je skladom informuje predávajúci o danej skutočnosti a špecifikuje možnosti dodania daného tovaru. V prípade, že kupujúcemu dané podmienky nevyhovujú, je povinný o tejto skutočnosti druhú stranu informovať, inak sa daná objednávka považuje za záväznú a na základe toho bude možné v prípade neprevzatia tovaru vystaviť zo strany predávajúceho zmluvnú pokutu vo výške 10% faktúrovanej čiastky tovaru.

7. Vrátenie tovaru je možné len so súhlasom zodpovedného vedúceho do 24 hodín a za podmienok stanovených vo všeobecných dodacích podmienkach. Tovar do hodnoty 20 EUR s DPH nie je možné vrátiť. Predpokladom k vráteniu je, že tovar nebol doposiaľ použitý a bude vrátený v nepoškodených originálnych obaloch, vrátane príslušenstva a príslušnej dokumentácie. V prípade, že predávajúci súhlasí s vrátením tovaru, účtuje kupujúcemu poplatok vo výške 10% z fakturovanej (zaplatenej) ceny vráteného tovaru. Tovar vyrobený na základe požiadaviek zákazníka nie je možné vrátiť.

Reklamácie

 

Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje:
- na chyby vzniknuté spôsobom použitia nezodpovedajúcim návodu na použitie, či technickým normám,
- na chyby vzniknuté pôsobením vonkajších mechanických, chemických, elektrochemických
  a elektrických vplyvov,
- na chyby vzniknuté pri neodbornom zásahu kupujúceho alebo tretej osoby.

Pri reklamácii v rámci záruky je kupujúci povinný preukázať sa dokladom o kúpe tovaru.

Výrobok môže byť zamenený len v prípade, keď je reklamovaný výrobok v originálnom nepoškodenom obale so všetkými dokladmi k nemu prislúchajúcimi a nie sú na ňom viditeľné známky po vykonanej montáži.

Predávajúci má nárok na preskúšanie reklamovaného výrobku a v prípade potvrdenia závady danú reklamáciu vybaviť v stanovenom termíne do 30 dní od jej prevzatia. V prípade vzniknutých problémov v rámci dodržania opravy rieši predávajúci daný problém s kupujúcim individuálne a platia postupy, na ktorých sa dojednajú.